W Polsce istnieje obowiązek okresowego przeglądu instalacji elektrycznej. Czy podobny wymóg istnieje również w Wielkiej Brytanii? Czy w Londynie także należy dokonywać co jakiś czas kontroli instalacji elektrycznej? A jeśli tak, to jak często należy to robić, kto jest do takich prac w UK uprawniony i jakie są konsekwencje braku przeglądu? O tym właśnie piszemy w tym tekście.

Inspekcja, testowanie i pomiary instalacji – jak prawo reguluje kwestię przeglądów w UK?

Do tematu bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w Wielkiej Brytanii podchodzi się bardzo poważnie, a przy tym rygorystycznie. Odpowiadając więc na najważniejsze pytanie – tak, okresowe przeprowadzanie przeglądów instalacji w Londynie i w UK jest wymagane przez prawo.

Kwestie te opisują tzw. “Wiring Regulations”, czyli przepisy określające narodowe standardy dotyczące instalacji elektrycznej w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze zapisy w tej materii powstały już w 1882 roku. Od tamtego czasu wielokrotnie zmieniały się i ewoluowały. Dziś, mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wiele zasad dotyczących funkcjonowania instalacji elektrycznych pozostaje w harmonii ze wspólnotowymi regulacjami. Istnieją jednak pewne różnice, o których profesjonalny elektryk w Londynie musi wiedzieć.

Przepisy dotyczące działania instalacji elektrycznych w UK zostały zebrane przede wszystkim w dokumencie BS 7671 – Requirements for Electrical Installations (można się też spotkać z określeniami  British Standard 7671 oraz British Standard Wiring Regulations). Aktualnie obowiązuje 18 edycja dokumentu, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dotyczy ona zarówno obiektów przemysłowych, jak i komercyjnych oraz gospodarstw domowych.

BS 7671 określa wymagania dotyczące projektowania, montażu, eksploatacji i przeglądów instalacji elektrycznych. Zgodnie z tym dokumentem, właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za to, aby ich instalacje elektryczne były bezpieczne i spełniały określone standardy bezpieczeństwa. Muszą zatem dbać o regularne przeglądy swoich elektrycznych instalacji, aby mieć pewność, że są one bezpieczne i spełniają wymagania prawa.

Ważnym dokumentem jest również Electricity at Work Regulations 1989. Zgodnie z tym aktem prawnym systemy elektryczne należy tak konstruować, aby unikać niebezpieczeństwa. W czasie okresowej kontroli – znanej w UK pod nazwą periodic test, inspection and testing lub periodic electrical testing – jest to jedna z tych rzeczy, na które elektryk zwraca uwagę. Ponadto, dokument Electricity at Work Regulations wymaga, aby wszelkie systemy elektryczne utrzymywać w dobrym stanie, a ich sprawność i bezpieczeństwo sprawdzać poprzez oględziny i testowanie. Odsyła przy tym do wspomnianej normy BS 7671.

Dokumentów, które elektryk w Londynie powinien znać, jest więcej. Wskazać tu można choćby The Health and Safety at Work etc. Act of 1974, The Electricity at Work Regulations (EWR) of 1989, IET’s On-Site Guide, IET’s Guidance Notes (1-8), NICEIC’s guidance – Inspection, Testing and Certification, GS 38 (Fourth edition) 2015 – HSE guidance document. Pozycje te niekoniecznie odnoszą się bezpośrednio do obowiązku testowania instalacji, ale mogą mieć wpływ na tego typu usługi elektryczne. GS38 podpowiada na przykład, jak prawidłowo dobierać urządzenia pomiarowe.

 

Dlaczego obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu jest ważny?

Warto tu podkreślić, że wiele osób kwestii przeglądów okresowych nie poświęca dostatecznej uwagi i ją lekceważy. Często badanie instalacji elektrycznej jest odkładane na później, jako kosztowne czy uciążliwe. Nierzadko o kontroli po prostu się zapomina. Niektórzy nie mają nawet świadomości tego, że istnieje obowiązek przeprowadzania okresowych testów instalacji. Są też takie osoby, które świadomie tę kwestię ignorują.

Tymczasem uszkodzona instalacja to jedna z głównych przyczyn pożarów i strat materialnych. Co ciekawe, w fabrykach i zakładach przemysłowych, mimo obecności większej liczby urządzeń elektrycznych, nierzadko pracujących z większą mocą, do wypadków, których przyczyną jest wadliwie działająca instalacja elektryczna, dochodzi rzadziej niż w domach jednorodzinnych.

Dzieje się tak między innymi ze względu na to, iż w obiektach przemysłowych kontrole przeprowadzane są częściej, a wszelkie procedury bezpieczeństwa są ściśle przestrzegane. Ponadto, w budynkach wielorodzinnych i we wspólnotach mieszkaniowych zdarza się, że inspekcja i testowanie nie zawsze wyglądają tak, jak powinny, np. przez nieporozumienia w określeniu osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie badania czy niechęć do ponoszenia kosztów. W skrajnych wypadkach dochodzi nawet do fałszowania protokołów i innych nieprawidłowości, aczkolwiek takie sytuacje nie zdarzają się często i wiążą się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Głównym powodem do tego, by przeprowadzać przeglądy, jest ryzyko awarii instalacji, a także ryzyko pożaru lub porażania. Na przeprowadzanie inspekcji po wystąpieniu takich zjawisk jest już za późno. Chodzi zatem przede wszystkim o zapobieganie problemom, aby możliwe było bezpieczne korzystanie z całego, domowego systemu elektrycznego.

Ponadto, warto brać pod uwagę kwestie finansowe. Sprawnie działająca elektryka oznacza brak awarii urządzeń elektrycznych. Nawet często przepalające się żarówki to dodatkowe koszty, których można uniknąć poprzez dbanie o dobry stan techniczny instalacji.

Nie mniej istotne są ewentualne konsekwencje prawne. Właściciele budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej oraz najemcy w UK są zobligowani do utrzymywania instalacji elektrycznej w dobrej kondycji oraz kontrolowania jej stanu. Brak przeglądów może się wiązać z odpowiedzialnością karną oraz karami finansowymi rzędu kilku tysięcy funtów.

Co więcej, właściciel nieruchomości może otrzymać natychmiastowy nakaz usunięcia problemów z instalacją. W razie nie wykonania tego polecenia, oprócz innych konsekwencji, musi liczyć się z tym, że odpowiednie służby podejmą działania i obciążą go ich kosztami.

Nie można te zapominać o tym, że brak przeglądu może skutkować problemami z uzyskaniem odszkodowania. Jeśli firma ubezpieczeniowa stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie dysponuje ważnym, przeprowadzonym we właściwym terminie raportem z kontroli instalacji, będzie miała prawo do odmowy wypłaty świadczenia.

Również w przypadku prób uzyskania kredytu czy ustanowienia hipoteki na nieruchomości mogą pojawić się kłopoty z przekonaniem banku do takiej operacji. Brak ważnego przeglądu wpływa także na wartość nieruchomości. Przy jej sprzedaży należy liczyć się z koniecznością obniżenia ceny. Warto tu zresztą dodać, że osoby wynajmujące czy kupujące lokal lub mieszkanie powinny zwracać uwagę na to, czy właściciel mieszkania dysponuje ważnym raportem z inspekcji instalacji elektrycznej danej nieruchomości.

Po co są przeglądy instalacji elektrycznej?

Każda inspekcja powinna kończyć się wydaniem protokołu przeglądu instalacji, czyli ECIR – Electrical Installation Condition Report. Kontrola i uzyskanie tego dokumentu nie są jednak celem samym w sobie.

Inspekcja jest przeprowadzana przede wszystkim po to, by upewnić się, że instalacja jest bezpieczna. Chodzi tu o zapobieganie przypadkom porażeń i pożarów. Jak wykazują statystyki, ogromna liczba pożarów to właśnie skutki zaniedbań związanych ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej.

Kontrola ma również na celu wykrycie awarii, usterek i potencjalnych problemów po latach eksploatacji. W UK wiele domów ma stare, budowane według zdezaktualizowanych standardów instalacje. Nierzadko wymagają one modernizacji, a jeśli nie jest ona możliwa, takie obiekty budowlane powinny być regularnie sprawdzane i w razie potrzeby poddawane konserwacji i wymianie niesprawnych elementów.

Warto podkreślić, że systemy elektryczne nie są niezawodne. Ich elementy zużywają się wraz z użytkowaniem. Skrzynki, puszki i przewody mogą być narażone na działanie wilgoci, zwłaszcza w obrębie łazienek i kuchni. Oprócz korozji, mogą się też pojawić uszkodzenia mechaniczne, np. w wyniku  przeciążenia instalacji.

Pierwsza kontrola w nowym lub remontowany budynku pozwala również na wykrycie wszelkich błędów i niestaranności powstałych w czasie prac, np. w wyniku wiercenia w ścianach i uszkodzenia instalacji. Czasem zdarzają się nieintencjonalne pomyłki i niestaranności, np. niedostateczne podłączenie przewodów w puszce. Czasem wady materiałowe, choćby luźne styki czy przerwane połączenie przewodu, ujawniają się po okresie eksploatacji. Periodic test pozwala takie sytuacje wykryć.

Kontrola okresowa pozwala ujawnić:

 • przeciążone i przepalone urządzenia oraz obwody elektryczne
 • miejsca ryzyka wystąpienia porażenia lub pożaru
 • uszkodzone urządzenia elektryczne i elementy instalacji elektrycznej
 • problemy z uziemieniem lub połączeniami zwierającymi
 • inne problemy i usterki instalacji oraz urządzeń elektrycznych

Ważne jest też to, że po sprawdzeniu stanu technicznego obiektu budowlanego możemy mieć pewność, że instalacja jest sprawna, bezpieczna i wszystko jest z nią w porządku.

zleć przegląd instalacji elektrycznej

Na czym polega przegląd instalacji domów jednorodzinnych w UK? Jak się do niego przygotować?

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu to w gruncie rzeczy cała procedura (określona praktyką, szkoleniami i obowiązującymi normami), którą elektryk w UK musi po kolei dopełnić. Jej pierwszym etapem są oględziny.

Elektryk najpierw przeprowadza rozmowę z właścicielem oraz weryfikację wstępną. Następnie przechodzi do właściwych oględzin, korzystając ze swoich zmysłów – wzroku, dotyku, węchu, słuchu. Swąd, ciepło, trzeszczenie czy buczenie przewodów, trzaski – to wszystko może być znakiem, że instalacja nie działa prawidłowo.

W czasie oględzin elektryk przeprowadza ocenę łączy, styków i stanu izolacji. Zwraca również uwagę na sposób montażu instalacji i jej poprawność. Sprawdza dobór materiałów, ich jakość i sprawność. Oględziny są zazwyczaj wykonywane przy wyłączonej instalacji elektrycznej.

Kolejny etap to próby, pomiary i testy przy użyciu specjalistycznej aparatury. W trakcie badania oceniania jest sprawność i stan przewodów oraz osprzęt instalacji. Zwraca się uwagę na środki ochrony przed porażeniem i zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Elektryk podczas przeglądu wykonuje różne pomiary, m.in. testy oporności izolacji przewodów, uziemień instalacji oraz podłączonych do sieci urządzeń elektrycznych. Przygląda się też oświetleniu, gniazdkom, przełącznikom, bezpiecznikom, etc.

W praktyce sprawdzany jest po kolei każdy element instalacji w kwestii zgodności z przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Elektryk stara się zidentyfikować potencjalne zagrożenia, zlokalizować miejsca awarii i wskazać istniejące problemy. W razie potrzeby dokręca poluzowane złącza śrubowe czy luźne styki, które mogą być przyczyną spięć, pożarów lub porażeń. Warto jednak mieć świadomość, że wszelkie naprawy instalacji elektrycznej oznaczają dodatkowe koszty. To dodatkowe usługi elektryczne i nie są one wliczane w cenę przeglądu.

Jako że przeglądy elektryczne kończą się raportem, właściciel domu jednorodzinnego powinien po zakończeniu badania oczekiwać kompletnej dokumentacji pokontrolnej. Do protokołu z przeglądu można wpisać jeden z czterech kodów, a sam przegląd może mieć ocenę “satisfactory” lub “unsatisfactory.

Kod C1 oznacza obecność zagrożenia, które może być niebezpieczne i należy zająć się nim jak najszybciej (elektryk zazwyczaj podejmie działania, które pozwolą je tymczasowo zabezpieczyć). Kod C2 to potencjalne niebezpieczne problemy, które wymagają pilnego, ale nie natychmiastowego, działania. Kod FI oznacza problemy, które wymagają dalszej analizy.

Każdy z tych kodów oznacza zarazem, że do protokołu przeglądu zostanie wpisana ocena niesatysfakcjonująca, a właściciel nieruchomości będzie miał 28 dni na zorganizowanie naprawy problemu. Czwarty kod, C3, oznacza zalecenia ze strony elektryka – sugestie ulepszeń, które warto wykonać, aby instalacja miała wyższy standard bezpieczeństwa. Towarzyszy on raportom z satysfakcjonującą oceną.

Kiedy wezwać elektryka do przeglądu? Pierwsza kontrola elektrycznej instalacji w UK odbywa się jeszcze przed oddaniem nieruchomości do użytku. Jej właściciel otrzymuje wówczas Electrical Installation Certificate.

Natomiast okresowe kontrole instalacji elektrycznej przeprowadzane powinny być co najmniej raz na 10 lat w przypadku domów jednorodzinnych lub raz na 5 lat w przypadku nieruchomości wynajmowanych. Osobna kwestia to budynki użyteczności publicznej i komercyjnej, gdzie badania instalacji należy przeprowadzać częściej – co najmniej raz na 3 lata. Są też takie miejsca, w których inspekcja i testy instalacji muszą być przeprowadzane częściej, np. raz w roku. Tak jest chociażby w przypadku basenów.

Przegląd instalacji elektrycznej w domu warto też przeprowadzić w pewnych specyficznych warunkach, np. gdy właściciel nieruchomości podejrzewa, że mogło wystąpić jakieś uszkodzenie. Zalanie mieszkania lub przeciążenie sieci to przykłady sytuacji, kiedy warto rozważyć sprawdzenie stanu instalacji.

Jeśli w domu prowadzone były prace remontowe, kontrola również może być wskazana. Czynnikami, które wpływają na częstotliwość testowania jest także wiek instalacji oraz wyniki poprzednich przeglądów. Warto też rozważyć wykonanie testowania przed sprzedażą, zakupem lub wynajmem nieruchomości.

W czasie inspekcji należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa własnego oraz innych osób. Jeśli kontrola jest wykonywana w trakcie remontu i prowadzone są prace, wszystkie osoby w nie zaangażowane powinny być powiadomione o terminie inspekcji. Również gdy przegląd jest wykonywany w domu, należy o tym poinformować wszystkich mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie, jeśli w domu są dzieci. Istotne jest to, aby ktoś przypadkowo nie włączył prądu i nie próbował korzystać z urządzeń elektrycznych w czasie inspekcji.

Kontrola instalacji i pomiary elektryczne – co jest potrzebne do przeprowadzenia inspekcji instalacji?

Przeprowadzenie przeglądu musi być dokonywane przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu pomiarowego. Musi on spełniać określone wymagania, między innymi norm BS EN 61010 i BE EN 61557. Przyrządy pomiarowe powinny też być zgodne z wytycznymi zebranymi w GS 38 (Fourth edition) 2015 – HSE guidance document. Warto mieć przy tym na uwadze to, że mierniki muszą być odpowiednio skalibrowane. Przyjmuje się, że kwestię tę należy sprawdzić przynajmniej raz na rok.

Do regularnych przeglądów instalacji wykorzystuje się bardzo zróżnicowany sprzęt. Do pomiarów służą m.in.:

 • mierniki pomiaru prądu
 • mierniki pomiaru napięcia
 • mierniki rezystencji (miernik rezystencji izolacji instalacji, mierniki rezystencji uziemienia i rezystywności gruntu)
 • mierniki mocy
 • mierniki pętli zwarcia-zerowania
 • mierniki wyłączników RCD

Rzecz jasna do kontroli stanu instalacji elektryk używa wielofunkcyjnych mierników, które pozwalają do pomiaru różnych parametrów. Wciąż jednak liczba urządzeń, którymi specjalista dysponuje, może robić wrażenie.

Kto w Wielkiej Brytanii może wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Oprócz sprzętu ważne są również kompetencje osoby wykonującej pomiary. Wykonanie przeglądu powinno być realizowane przez wykwalifikowanego i odpowiednio przeszkolonego, licencjonowanego elektryka lub firmę elektryczną, która jest zarejestrowana w odpowiedniej organizacji branżowej, takiej jak NICEIC czy NAPIT.

Wiedza i wykształcenie elektryka mają duże znaczenie, gdyż od przeglądów instalacji domowych zależy bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników obiektu. Elektryk musi znać zasady bezpieczeństwa i wiedzieć, jak korzystać z dostępnego wyposażenia. Musi być zaznajomiony z elektrycznymi urządzeniami i instalacjami – ich oznaczeniami, standardami bezpieczeństwa, etc. Musi też wiedzieć nie tylko, jakie są aktualne zasady i wymagania odnośnie systemów elektrycznych, ale i jak wyglądały one w czasie, gdy przeprowadzano wcześniejsze prace kontrolne.

Oczywiście, należy pamiętać o tym, że elektryk w czasie kontroli stanu technicznego też może popełnić błędy. Mogą być one konsekwencją pomyłek lub niesprawnego sprzętu. Zdarzają się również uchybienia wynikające z nieuwagi lub niedostatecznego przeszkolenia lub zlekceważenia pewnych działań. Takim niedopatrzeniem jest chociażby wykonanie pomiaru tylko jednego gniazdka w obwodzie. Tymczasem profesjonalny elektryk sprawdzi każde gniazdko, bo w każdym z nich wyniki pomiaru mogą być różne. Konsekwencje błędów w czasie inspekcji i testowania mogą być zaś poważne.

Właśnie dlatego tak istotne jest korzystanie z usług profesjonalnego i doświadczonego zespołu w zakresie przeglądu instalacji elektrycznej. Nasza firma, specjalizująca się w usługach elektrycznych w Londynie, oferuje nie tylko kompleksowe przeglądy instalacji, ale także fachowe doradztwo i naprawy. Dzięki naszym wykwalifikowanym elektrykom i nowoczesnym urządzeniom pomiarowym, możemy dokładnie zidentyfikować ewentualne problemy i potencjalne zagrożenia.

Skorzystaj z naszych usług i zabezpiecz swoje otoczenia przed niebezpiecznymi sytuacjami. Zyskaj pewność, że Twoja instalacja jest w pełni sprawna i zgodna z obowiązującymi normami. Nie pozwól, aby niewłaściwie działająca instalacja zagrażała Tobie, Twoim bliskim i Twojej własności. Skontaktuj się z nami i przekonaj się, jak wyglądają usługi elektryczne w UK na najwyższym poziomie.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania w temacie przeglądów instalacji elektrycznej w Londynie i Wielkiej Brytanii

Tak, w Wielkiej Brytanii istnieje konieczność wykonywania kontroli instalacji elektrycznej w budynkach. Podstawą do tego są akty prawne wydawane przez brytyjski rząd, a także inne dokumenty, w szczególności wydana przez British Standards Institution (Brytyjski Instytut Norm) norma BS 7671 – Requirements for Electrical Installations.

Kontrola okresowa instalacji elektrycznej powinna być wykonywana regularnie, aby upewnić się, że wszelkie normy są spełnione i że jest ona bezpieczna. Zaleca się, aby przegląd w domach prywatnych był wykonywany co najmniej raz na 10 lat. Jeśli nieruchomość jest wynajmowana, instalacja elektryczna powinna być badana raz na 5 lat. Okres ten w przypadku innych obiektów budowlanych bywa krótszy, np. w przypadku obiektów przemysłowych wynosi 3 lata, a w przypadku basenów czy stacji benzynowych należy wykonywać go co roku. Przegląd warto też wykonać w razie potrzeby, np. w przypadku zalania mieszkania.

Oceny instalacji elektrycznej może się podjąć wyłącznie zarejestrowany elektryk o odpowiednich kompetencjach, wiedzy i umiejętnościach, zgodnie z zasadami opisanymi w normie BS 7671.

Koszt sprawdzenia instalacji elektrycznej w Londynie i innych miastach Wielkiej Brytanii zależy od pewnych czynników. Znaczenie ma charakter i wielkość nieruchomości (np. komercyjny obiekt budowlany jest inaczej wyceniany niż dom jednorodzinny), złożoność, poziom rozbudowania, wiek i możliwości dostępu do instalacji elektrycznej, a także liczba urządzeń elektrycznych, które należy sprawdzić. Wpływ na cenę usługi może też mieć stawka godzinowa.

Przegląd instalacji w domu jednorodzinnym może zatem kosztować od około stu do nawet kilkuset funtów lub więcej, w zależności od konkretnego przypadku. Koszty mogą wzrosnąć, jeśli zajedzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych testów lub niezbędne będzie wykonanie pilnych napraw.

Elektryk najpierw dokonuje oględzin instalacji elektrycznej. Następnie testuje wszystkie obwody i elementy instalacji elektrycznej oraz sprawdza funkcjonujące w domu urządzenia elektryczne.

Czas trwania przeglądu jest zróżnicowany. W jednym domu na dokładne sprawdzenie każdego obwodu wystarczy kilka godzin. W innym pomiary instalacji elektrycznej mogą potrwać nawet cały dzień.

Po przeprowadzonej kontroli instalacji wystawiany jest certyfikat EICR – Electrical Installation Condition Report zawierający ocenę (satysfakcjonującą lub niesatysfakcjonującą) oraz obserwacje i ewentualne zalecenia w kwestii napraw lub modernizacji instalacji elektrycznej.

Właściciel nieruchomości, który uchyla się od odpowiedzialności przeprowadzania badania instalacji elektrycznej w wyznaczonych terminach, naraża się na karę finansową w wysokości nawet 30 tys. funtów. Musi się też liczyć z problemami przy próbie uzyskania odszkodowanie z ubezpieczenia nieruchomości, niższą wartością nieruchomości przy chęci jej sprzedaży, problemami z uzyskaniem kredytu hipotecznego i innymi niedogodnościami administracyjnymi. Przede wszystkim jednak nie może mieć pewności, że instalacja elektryczna jest bezpieczna i w pełni sprawna.

Najważniejsze dokumenty, które dotyczą funkcjonowania instalacji elektrycznych oraz przeglądów instalacji elektrycznych to norma BS 7671, która określa wymagania, jakie powinna spełniać instalacja, aby można było mówić o tym, że jest sprawna i bezpieczna. Choć norma nie jest dokumentem ustawowym, ma ona duże znaczenie i wiele aktów prawnych się do niej odwołuje. W kontekście przeglądów instalacji elektrycznej szczególnie istotne są także przepisy zawarte w dokumencie The Electricity at Work Regulations z 1989 roku.